ALV 2023

04.09.2023

Uitnodiging ALV wijkraad 4 september 2023

 1. Opening:
 2. Vaststellen agenda en/of ingekomen stukken
 3. Korte voorstelronde bestuursleden:
  • Voorzitter Alex van der Wielen
  • Penningmeester Jaap van der Veen
  • Secretaris Luuk Duursma
  • Bestuurslid Wiebe Schoonhoven
  • Bestuurslid Dineke Venekamp
  • Bestuurslid Henk Bolhuis
 4. Verslag secretaris t/m juni 2023
 5. Verslag Penningmeester 2022
 6. Begroting 2023
 7. Verslag kascommissie Truus Hielkema en Bert van Dop
 8. Benoeming nieuwe kascommissie
 9. Presentatie Bart Zwiers van Natuurmonumenten, neemt ons mee over de ontwikkelingen van
  het natuurgebied Kardinge en de mogelijke komst van een natuurbegraafplaats.
 10. Sluiting en napraten

Verslag Secretaris

Het bestuur van de wijkraad bestaat uit bestuursleden van een aantal verenigingen of initiatieven die in onze wijken actief zijn.
Henk Bolhuis is bestuurslid bij de BSV, Wiebe Schoonhoven vertegenwoordigt Noorddijk, Luuk Duursma is voorzitter van EMS, zit in het 4 meicomité van Lewenborg en vertegenwoordigt de culturele commissie (zoals de organisatie van Meziekmitbus). Dineke Venekamp onderhoudt de contacten met Ruischerwaard en Alex van der Wielen is contactpersoon naar de gemeente, zoals WIJ Groningen, Stadsdeelbeheerder en de wijkagent.

In november 2022 is stadsdeelbeheerder Oost Anna Bloem bij de wijkraad op bezoek geweest voor een kennismaking en bespreking van alles wat er speelt in de wijken.

23 januari is Femma Bezu, opbouwwerker vanuit WIJ Groningen bij de vergadering van de wijkraad geweest. Er is gesproken algemene zaken in onze wijken, maar ook over overlast van jeugd. De wijkraad is bezig met het voorbereiden van een enquête, waaronder verkeersveiligheid en veiligheid in de wijk, waarbij Femma haar hulp heeft toegezegd.

12 mei is wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) met gebiedsmanager Marlon Berends op bezoek geweest. Diverse thema's zijn aan de orde geweest, zoals verkeersveiligheid Noorddijkerweg, Roeierspad, maar ook de kosten van Dijkruis en de organisatie van het dorpsfeest. Ook is er gesproken over het behoud van het Driebondsbos en andere zaken die de leefbaarheid in onze wijken ten goede komt.

7 juni zijn Marlon Berends (gebiedsmanager Oost) en Felix Hiermann (secr. Wijk Oost) op bezoek geweest. Het was de eerste dag van het dorpsfeest en met name in Ruischerbrug waren veel straten en huizen versierd. Hierbij hebben we duidelijk kunnen maken hoe leuk het is om in de RRN-wijken te wonen.

12 juli zijn een aantal bestuursleden op bezoek geweest bij de voorlichting over overzijde Eemskanaalzone. De wijkraad zal de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.

Wat doet de wijkraad verder nog:
Zaken omtrent (verkeers)veiligheid, groenvoorziening, overlast, etc. worden in de wijkraad besproken, maar ook snel doorgegeven aan de gebiedsmanager, jeugdwerkers of wijkagent en de ervaring is dat er dan zeer snel wordt gehandeld.